Huisregels Praktijk ’t Kalf

U bent van harte welkom bij huisartsenpraktijk ’t Kalf. Om ons werk goed te kunnen doen zijn er praktijkregels opgesteld. Door betreding van onze praktijk gaat u akkoord met onderstaande regels.

Algemene regels

 • Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk opvolgen.
 • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein.
 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken. Graag willen wij dat u uw telefoon uit heeft staan, wanneer u in gesprek bent met de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente.
 • Drugs en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan. Bent u onder invloed, dan kan u de toegang tot het gebouw geweigerd worden.
 • We accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte bij de politie. Kosten worden in rekening gebracht.
 • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten. Dit betekent:    
 1. Dat er geen medisch-inhoudelijke gegevens verstrekt worden aan derden zonder medeweten en expliciete goedkeuring van de patiënt.                                                                                                 
 2. Dat er bij doorverwijzingen naar andere behandelaars in principe alleen gegevens verstrekt worden die relevant zijn voor de betreffende behandeling.                                                                   
 3. Er alleen in uitzonderingsgevallen van bovenstaande regel wordt afgeweken, namelijk wanneer er gevaar dreigt (voor zichzelf of voor anderen) en/of wanneer de patiënt wilsonbekwaam of ontoerekeningsvatbaar is.
 • Bij klachten over (het functioneren) van een medewerker kan de patiënt hier een melding van maken. Dit kan rechtstreeks bij de medewerker, of bij de huisarts of door het invullen van een klachtenformulier op de website.
 • Gespreksopnames maken, fotograferen of filmen is alleen toegestaan na toestemming van de zorgverlener (huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente).
 • Roken in het pand is verboden.
 • Huisdieren (m.u.v. hulphonden) zijn niet toegestaan.
 • Wapenbezit is niet toegestaan.
 • Auto’s en fietsen dienen in de daarvoor bestemde parkeervakken c.q. rekken geplaatst te worden.
 • Herhalingsrecepten verzoeken wij u aan te vragen via het portaal of telefonisch bij de assistente.
 • De patiënt dient volgens de wet WGBO (=wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) de huisarts volledig te informeren over zijn/haar gezondheid.
 • Passanten (patiënten die niet zijn ingeschreven) betalen het consult contant. Hiervoor ontvangt u een rekening.

Regels m.b.t. het spreekuur

 • Alleen spreekuur op afspraak.
 • Een afspraak is 10 minuten en hierin wordt 1 klacht besproken.  Wilt u 2 klachten bespreken dan kan er een dubbele afspraak gemaakt worden. Indien u meer dan 2 klachten heeft, dient u dit van tevoren door te geven bij het maken van de afspraak en zullen er meerdere afspraken gemaakt moeten worden.
 • Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Zonder tijdige annulering van uw afspraak, is het sinds 1 januari 2011 toegestaan de gederfde consulttijd bij u in rekening te brengen. Deze tijd kunnen we niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Regels m.b.t. omgang met elkaar

 • Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag wordt niet getolereerd.
 • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy.
 • Geen gesprekken verstoren of hinderen.
 • Fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan.
 • Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.
 • Geen discriminatie. Daarmee bedoelen wij iemand pesten, beledigen, belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond afkomst, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
 • Onze assistentes zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect.